Subscribe to RSS - 新絳

您在這裡

新絳

張平

漢語拼音
Zhang Ping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1971/10
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1986/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.一級文學創作(作家),民盟盟員。