Subscribe to RSS - 曲陽縣

您在這裡

曲陽縣

焦德秀

漢語拼音
Jiao Dexiu
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1917 / 9
死亡
2013 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張曉東

漢語拼音
Zhang Xiaodong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1909 / 2
死亡
1988 / 2
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1983/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1931/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
又名張嘯南

安成信

漢語拼音
An Chengxin
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1939 / 11
死亡
2012 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註