Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

邢世忠

漢語拼音
Xing Shizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1938 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1953/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1957/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周明甫

漢語拼音
Zhou Mingfu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
農藝師

王茂潤

漢語拼音
Wang Maorun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1936 / 5
死亡
2008 / 10
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1951/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張德廣

漢語拼音
Zhang Deguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1941 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曲格平

漢語拼音
Qu Geping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1930 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳愛英

漢語拼音
Wu Aiying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/10
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1.2017年10月14日,中共十八屆七中全會,確認中央政治局之前作出的給予開除黨籍的處分。

王志寶

漢語拼音
Wang Zhibao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1938
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葛洪升

漢語拼音
Ge Hongsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1931 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1946/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬忠臣

漢語拼音
Ma Zhongchen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1936 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1952/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王曙光

漢語拼音
Wang Shuguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面