Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

孔濤

漢語拼音
Kong Tao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

徐川

漢語拼音
Xu Chuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1982 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
2008/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2003/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1.副教授。

周鵬

漢語拼音
Zhou Peng
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1980 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2001/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王珂

漢語拼音
Wang Ke
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1981 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2008/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1999/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張建春

漢語拼音
Zhang Jianchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/09
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫洪山

漢語拼音
Sun Hongshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋海良

漢語拼音
Song Hailiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

叢兵

漢語拼音
Cong Bing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高波

漢語拼音
Gao Bo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

呂彩霞

漢語拼音
Lv CaiXia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
2005/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.致公黨黨員。

頁面