Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

王樹芳

漢語拼音
Wang Shufun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1930 / 11
死亡
2018 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/02
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/09
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

任華

漢語拼音
Ren Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬升昌

漢語拼音
Ma Sheng chang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

于文明

漢語拼音
Yu Wenming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1988/08
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
19991/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國農工民主黨

侯建軍

漢語拼音
Hou JianJun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王越

漢語拼音
Wang Yue
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王衍詩

漢語拼音
Wang YanShi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王藝華

漢語拼音
Wang Yihua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周春艷

漢語拼音
Zhou ChunYan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1977/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

隋軍

漢語拼音
Sui Jun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1982/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/02
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
美國僑眷

頁面