Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

林青

漢語拼音
Lin Qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

孟凡利

漢語拼音
Meng Fanli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郝書辰

漢語拼音
Hao Shuchen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1988/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

程凱

漢語拼音
Cheng Kai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

呂世明

漢語拼音
Lu ShiMing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張虎

漢語拼音
Zhang Hu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1965 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

常兆華

漢語拼音
Chang ZhaoHua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.農工黨黨員。

李湘平

漢語拼音
Li XiangPing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

閻京華

漢語拼音
Yan Jinghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉天東

漢語拼音
Liu Tiandong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1997/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/01
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面