Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

尚勝波

漢語拼音
Shang ShengBo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

劉少華

漢語拼音
Liu ShaoHua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

楊東

漢語拼音
Yang Dong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李波

漢語拼音
Li Bo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

孔濤

漢語拼音
Kong Tao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

徐川

漢語拼音
Xu Chuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1982 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
2008/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2003/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1.副教授。

周鵬

漢語拼音
Zhou Peng
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1980 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2001/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王珂

漢語拼音
Wang Ke
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1981 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2008/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1999/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張建春

漢語拼音
Zhang Jianchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/09
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫洪山

漢語拼音
Sun HongShan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面