Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

周建波

漢語拼音
Zhou Jianbo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊逸錚

漢語拼音
Yang Yizheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1985/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/10
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

馬森述

漢語拼音
Ma Senshu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐平

漢語拼音
Xu Ping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1978/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蓋立民

漢語拼音
Gai Limin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李明祥

漢語拼音
Li Mingxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔡東

漢語拼音
Cai Dong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1988/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姜保勝

漢語拼音
Jiang Baosheng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1928 / 10
死亡
2014 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1945/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945/9
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張光峰

漢語拼音
Zhang GuangFeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

盧建軍

漢語拼音
Lu Jianjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1984/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面