Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

李興鈺

漢語拼音
Li Xingyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2004/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王鑒

漢語拼音
Wang Jian
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1917
死亡
2018 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王洪模

漢語拼音
Wang Hongmo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1920
死亡
2018 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/09
出生地
政黨 入黨時間
1938/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

畢永軍

漢語拼音
Bi Yongjun
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉同德

漢語拼音
Liu TongDe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1989/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民革黨員。

王樹芳

漢語拼音
Wang Shufun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1930 / 11
死亡
2018 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/02
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/09
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

任華

漢語拼音
Ren Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬升昌

漢語拼音
Ma Sheng chang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

于文明

漢語拼音
Yu Wenming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1988/08
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
19991/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國農工民主黨

侯建軍

漢語拼音
Hou JianJun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面