Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

張彭

漢語拼音
Zhang Peng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1922 / 2
死亡
2019 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1944/04
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1944/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉志江

漢語拼音
Liu ZhiJiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

都基安

漢語拼音
Dou JiAn
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

杜江

漢語拼音
Du Jiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

任書輝

漢語拼音
Ren ShuHui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林青

漢語拼音
Lin Qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

孟凡利

漢語拼音
Meng Fanli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郝書辰

漢語拼音
Hao Shuchen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1988/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

程凱

漢語拼音
Cheng Kai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

呂世明

漢語拼音
Lu ShiMing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面