Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

張鳴岐

漢語拼音
Zhang Mingqi
性別
年齡
種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 10
死亡
1994 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1966
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
中華人民共和國革命烈士

徐元鴻

漢語拼音
Xu Yuanhong
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
西安政治學院兼職教授

鮑迎祥

漢語拼音
Bao Yingxiang
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

汲斌昌

漢語拼音
Ji Binchang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王煥章

漢語拼音
Wang Huanzhang
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉雲沼

漢語拼音
Liu Yunzhao
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1926 / 10
死亡
2020 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1944
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
別名劉承孝

于志堅

漢語拼音
Yu Zhijian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱富海

漢語拼音
Zhu Fuhai
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋學

漢語拼音
Song Xue
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2021年4月8日因涉嫌嚴重違紀違法,遭罷免其第十三屆全國人大代表職務

亓延軍

漢語拼音
Qi Yanjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面