Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

李明祥

漢語拼音
Li Mingxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔡東

漢語拼音
Cai Dong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1988/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姜保勝

漢語拼音
Jiang Baosheng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1928 / 10
死亡
2014 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1945/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945/9
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張光峰

漢語拼音
Zhang GuangFeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

盧建軍

漢語拼音
Lu Jianjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1984/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王少峰

漢語拼音
Wang ShaoFeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

甄忠義

漢語拼音
Zhen Zhongyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1979/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王廷科

漢語拼音
Wang Tingke
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王思東

漢語拼音
Wang Sidong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李衛國

漢語拼音
Li WeiGuo
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面