Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

于志堅

漢語拼音
Yu Zhijian
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱富海

漢語拼音
Zhu Fuhai
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋學

漢語拼音
Song Xue
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

亓延軍

漢語拼音
Qi Yanjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉玉江

漢語拼音
Liu Yujiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

呂躍廣

漢語拼音
Lv Yueguang
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
工程院院士

周建波

漢語拼音
Zhou Jianbo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊逸錚

漢語拼音
Yang Yizheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1985/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐平

漢語拼音
Xu Ping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1978/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蓋立民

漢語拼音
Gai Limin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面