Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

張萬青

漢語拼音
Zhang Wanqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註
專業頭銜:經濟師、正工師 2011年被雙規審查,後被撤銷山東省秘書長職務

王道義

漢語拼音
Wang Daoyi
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1925
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1946
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1993年離休

陳瑞峰

漢語拼音
Chen Ruifeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/01
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳桂蘭

漢語拼音
Wu Guilan
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1934 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953/2
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張鳴岐

漢語拼音
Zhang Mingqi
性別
年齡
種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 10
死亡
1994 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1966
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
中華人民共和國革命烈士

徐元鴻

漢語拼音
Xu Yuanhong
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
西安政治學院兼職教授

鮑迎祥

漢語拼音
Bao Yingxiang
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

汲斌昌

漢語拼音
Ji Binchang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王煥章

漢語拼音
Wang Huanzhang
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉雲沼

漢語拼音
Liu Yunzhao
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1926 / 10
死亡
2020 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1944
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
別名劉承孝

頁面