Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

譚成旭

漢語拼音
Tan ChengXu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉星泰

漢語拼音
Liu XingTai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉新雲

漢語拼音
Liu XinYun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

公丕祥

漢語拼音
Gong Pixiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1974/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1992年享國務院政府特殊津貼

于建華

漢語拼音
Yu Jianhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1977/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王振華

漢語拼音
Wang Zhenhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫繼業

漢語拼音
Sun JiYe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民革黨員。

楊藝文

漢語拼音
Yang Yiwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王戎

漢語拼音
Wang Rong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 9
死亡
2017 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姜文齋

漢語拼音
Jiang WenZhai
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1929 / 11
死亡
2017 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1945/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1946/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面