Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

張立勇

漢語拼音
Zhang Liyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

尹慧敏

漢語拼音
Yin Huimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王玲

漢語拼音
Wang Ling
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

呂建

漢語拼音
Lv Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張本才

漢語拼音
Zhang Bencai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫喆

漢語拼音
Sun Zhe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曲孝麗

漢語拼音
Qu XiaoLi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

譚成旭

漢語拼音
Tan ChengXu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉星泰

漢語拼音
Liu XingTai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉新雲

漢語拼音
Liu XinYun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面