Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

田鳳山

漢語拼音
Tian Fengshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1961/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
出生於黑龍江肇源

劉毅

漢語拼音
Liu Yi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1930 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1945/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋健

漢語拼音
Song Jiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1931 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1945/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"博士學位,中國科學院院士,中國工程院院士 "

李肇星

漢語拼音
Li Zhaoxing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1940 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1967/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
職級:正部級

李耀文

漢語拼音
Li Yaowen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1918 / 5
死亡
2018 / 4
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1937/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名張錫坤(Zhang Xikun)

宋清渭

漢語拼音
Song Qingwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1929 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1944/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名宋清湖(Song Qinghu)

李蒙

漢語拼音
Li Meng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1937 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1965/5
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
農工民主黨成員

周子玉

漢語拼音
Zhou Ziyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1935 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1951/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1955/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張仲先

漢語拼音
Zhang Zhongxian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1926 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1941/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名張澤民(Zhang Zemin)

姜福堂

漢語拼音
Jiang Futang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1941 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1959/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面