Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

趙延慶

漢語拼音
Zhao Yanqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民建成員。

姜軍

漢語拼音
Jiang Jun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1978/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民進會員。

郝春榮

漢語拼音
Hao Chunrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
正副處級
特殊關係 備註

尚斌義

漢語拼音
Shang Binyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1989
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

杜黎明

漢語拼音
Du LiMing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1980/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.1987年3月加入中國農工民主黨。

李湘林

漢語拼音
Li XiangLin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1974/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

董新光

漢語拼音
Dong XinGuang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民建成員。

張際文

漢語拼音
Zhang Jiwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高揚

漢語拼音
Gao Yang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

許振華

漢語拼音
Xu Zhenhua
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面