Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

林萍

漢語拼音
Lin Ping
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1923 / 10
死亡
2004 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陳小戎

漢語拼音
Chen Xiaorong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1971
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

仲沂

漢語拼音
Zhong Yi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1927 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1. 1945/2 入伍 2. 小學文化

孫連清

漢語拼音
Sun Lianqing
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1925 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1942/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1940/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

杜國玲

漢語拼音
Du Guoling
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/10
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

班開慶

漢語拼音
Ban Kaiqing
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/10
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張守福

漢語拼音
Zhang Shou Fu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1939
死亡
1991 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1956/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

康曉

漢語拼音
Kang Xiao
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
外交官

孫永春

漢語拼音
Sun Yongchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張心驥

漢語拼音
Zhang Xinji
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面