Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

王魯明

漢語拼音
Wang Luming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李永利

漢語拼音
Li Yongli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

于國安

漢語拼音
Yu Guoan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

車書劍

漢語拼音
Che Shujian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

閆希軍

漢語拼音
Yan Xijun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高新春

漢語拼音
Gao Xinchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

王平

漢語拼音
Wang Ping
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

趙豪志

漢語拼音
Zhao Haozhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孟令興

漢語拼音
Meng Lingxing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年5月,榮獲全國優秀縣委書記稱號。

林紅玉

漢語拼音
Lin Hongyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1970 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年6月,榮獲全國優秀縣委書記稱號。

頁面