Subscribe to RSS - 陝西

您在這裡

陝西

王仲田

漢語拼音
Wang Zhongtian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1982/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/7
共青團
特殊關係 備註

趙省讓

漢語拼音
Zhao Shengrang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王平

漢語拼音
Wang Ping
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁安升

漢語拼音
Yuan Ansheng 
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

王兵

漢語拼音
Wang Bing
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

趙越讓

漢語拼音
Zhao Yuerang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張升民

漢語拼音
Zhang Shengmin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉林宗

漢語拼音
Liu Linzong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

戶思社

漢語拼音
Hu Sishe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1960 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/1
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1995/4
共青團
特殊關係 備註
民革

史貴祿

漢語拼音
Shi Guilu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

頁面