Subscribe to RSS - 陝西

您在這裡

陝西

千軍昌

漢語拼音
Qian Junchang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/09
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/09
共青團
正副處級
特殊關係 備註

吳前進

漢語拼音
Wu Qianjin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/08
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張培中

漢語拼音
Zhang PeiZhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張甲天

漢語拼音
Zhang JiaTian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

路志強

漢語拼音
Lu Zhiqiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1980/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

辛國良

漢語拼音
Xin GuoLiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1920 / 7
死亡
2017 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1934/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳普特

漢語拼音
Wu Pute
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

閆建成

漢語拼音
Yan JianCheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

任戈白

漢語拼音
Ren GeBai
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1916 / 1
死亡
2017 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/2
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

劉會成

漢語拼音
Liu Huicheng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面