Subscribe to RSS - 陝西

您在這裡

陝西

趙樂秦

漢語拼音
Zhao Leqin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬光瑜

漢語拼音
Ma Guangyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1984/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭鋼淼

漢語拼音
Zheng Gangmiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/07
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮力軍

漢語拼音
Feng Lijun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 1
死亡
2020 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/09
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2020年6月18日,司法部黨組成員、政治部主任馮力軍同志,近日因病去世,享年55歲。

劉忻

漢語拼音
Liu Xin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1987
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李秉榮

漢語拼音
Li Bingrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1988/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張軍擴

漢語拼音
Zhang Junkuo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳改戶

漢語拼音
Chen Gaihu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1985/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/09
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡太平

漢語拼音
Hu Taiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 8
死亡
2019 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/06
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮月菊

漢語拼音
Feng Yueju
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/09
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面