Subscribe to RSS - 陝西

您在這裡

陝西

王壽森

漢語拼音
Wang Shousen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1947 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張立民

漢語拼音
Zhang Limin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1945 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙學敏

漢語拼音
Zhao Xuemin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮正霖

漢語拼音
Feng Zhenglin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
短期進修
留學國家
西歐
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.高級工程師 2.2017/4明確為正部長級

鄭欣淼

漢語拼音
Zheng Xinmiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高西慶

漢語拼音
Gao Xiqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1953 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
專業頭銜:律師。

周原

漢語拼音
Zhou Yuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1947 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬中平

漢語拼音
Ma Zhongping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王俠

漢語拼音
Wang Xia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1971/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭永平

漢語拼音
Guo Yongping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1954 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1971/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中央黨校研究生學歷

頁面