Subscribe to RSS - 陝西

您在這裡

陝西

郝鵬

漢語拼音
Hao Peng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1960 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1976/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
一級高級經濟師(教授級)

王巨才

漢語拼音
Wang Jucai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1942 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

苟天林

漢語拼音
Gou Tianlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1948 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王昌順

漢語拼音
Wang Changshun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1976/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

江小涓

漢語拼音
Jiang Xiaojuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1. 博士生導師 2. 1995被中直機關授予“巾幗建功”標兵稱號 3. 1996中國社會科學院授予院優秀青年稱號

王啟人

漢語拼音
Wang Qiren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1941 / 11
死亡
2001 / 7
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1963/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

同向榮

漢語拼音
Tong Xiangrong
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1939
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

賀光輝

漢語拼音
He Guanghui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1929
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮子直

漢語拼音
Feng Zizhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1935 / 11
死亡
2015 / 7
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1951/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年7月9日,因病醫治無效,在北京逝世,享年80歲。

柳斌杰

漢語拼音
Liu Binjie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1968/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/8
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
"職級:正部級 從政前職業:冶煉工人(車間工段長) 特別身分:共青團中央幹部"

頁面