Subscribe to RSS - 陝西

您在這裡

陝西

鄭南寧

漢語拼音
Zheng Nanning
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
北美洲
出生
1952 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

房喻

漢語拼音
Fang Yu 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1956 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

吳斌

漢語拼音
Wu Bin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1955 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1972/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/12
共青團
特殊關係 備註

杜小明

漢語拼音
Du Xiaoming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/1
共青團
特殊關係 備註

曹世清

漢語拼音
Cao Shiqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1979/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

徐水師

漢語拼音
Xu Shuishi
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1971/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/5
共青團
特殊關係 備註

段先念

漢語拼音
Duan Xiannian
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/12
共青團
特殊關係 備註
1987年3月加入九三學社

張雅林

漢語拼音
Zhang Yalin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

汪建平

漢語拼音
Wang Jianping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

陳元魁

漢語拼音
Chen Yuankui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/5
共青團
特殊關係 備註

頁面