Subscribe to RSS - 陝西

您在這裡

陝西

段先念

漢語拼音
Duan Xiannian
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/12
共青團
特殊關係 備註
1987年3月加入九三學社

張雅林

漢語拼音
Zhang Yalin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

汪建平

漢語拼音
Wang Jianping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

陳元魁

漢語拼音
Chen Yuankui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/5
共青團
特殊關係 備註

王志強

漢語拼音
Wang Zhiqiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1958 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975
共青團
特殊關係 備註

馬建

漢語拼音
Ma Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
日本
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

白中仁

漢語拼音
Bai Zhongren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 9
死亡
2014 / 1
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2014年1月自殺身亡

楊連寧

漢語拼音
Yang Lianning
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1952
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王永寧

漢語拼音
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1929 / 8
死亡
2006 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1940/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945/8
共青團
特殊關係 備註

吳焰

漢語拼音
Wu Yan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1981/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面