Subscribe to RSS - 陝西

您在這裡

陝西

田忠林

漢語拼音
Tian Jhonglin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註
最高學歷:經濟學碩士

王兆亭

漢語拼音
Wang Zhaoting
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1936 / 5
死亡
2006
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王衛東

漢語拼音
Wang Weidong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1995/05
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/03
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李毅(1970)

漢語拼音
Li Yi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

任維

漢語拼音
Ren Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2003/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

尹伊君

漢語拼音
Yin Yijun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大檢察官

張明才

漢語拼音
Zhang MingCai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁占亭

漢語拼音
Yuán ZhànTíng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1983/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葉瑜

漢語拼音
Ye Yu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1986 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2009/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

黃華

漢語拼音
Huang Hua
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面