Subscribe to RSS - 文昌

您在這裡

文昌

鄭紅

漢語拼音
Zheng Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大檢察官

史貽雲

漢語拼音
Shi Yiyun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1983/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1996/6
共青團
特殊關係 備註
中國民主促進會

鄭心穗

漢語拼音
Zhen Xinsui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
短期進修
留學國家
日本
出生
1949 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1999/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國國民黨革命委員會(民革)會員

符興

漢語拼音
Fu Xing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1970/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/4
共青團
特殊關係 備註
副教授

林李明

漢語拼音
Lin Liming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1910
死亡
1977 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1927
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1933
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名林猶杏,曾用名林克明、李吉明、李明

張小建

漢語拼音
Zhang Xiaojian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林方略

漢語拼音
Lin Fanglie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1975/5
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1990/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"政黨:致公黨 專業頭銜:副主任醫師"

韓至中

漢語拼音
Han Zhizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1941 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1962/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註