Subscribe to RSS - 新會

您在這裡

新會

葉青

漢語拼音
Ye Qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民建成員。

崔世昌

漢語拼音
Cui ShiChang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1954 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.核數師。

陳雅棠

漢語拼音
Chen Yatang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1969/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1996/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:中國農工民主黨

吳冷西

漢語拼音
Wu Lengxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1919 / 12
死亡
2000 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"原名 吳仕占 "

梁錦棠

漢語拼音
Liang Jintang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1940 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1960/7
出生地
政黨 入黨時間
1966/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃文平

漢語拼音
Huang Wenping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註