Subscribe to RSS - 陝西

您在這裡

陝西

王衛東

漢語拼音
Wang WeiDong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1995/05
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/03
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李毅

漢語拼音
Li Yi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

任維

漢語拼音
Ren Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2003/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張明才

漢語拼音
Zhang MingCai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁占亭

漢語拼音
Yuán ZhànTíng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1983/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葉瑜

漢語拼音
Ye Yu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1986 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2009/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

黃華

漢語拼音
Huang Hua
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李明遠

漢語拼音
Li Mingyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1991/03
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1999/05
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

呂杰

漢語拼音
Lu Jie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1979 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
2002/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2003/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

上官吉慶

漢語拼音
ShangGuan Jiqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面