Subscribe to RSS - 陝西

您在這裡

陝西

曾嶸

漢語拼音
Ceng Rong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
國家傑出青年基金獲得者,長江學者。

韓君

漢語拼音
Han Jun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

方紅衛

漢語拼音
Fang Hongwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1989/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

路志强

漢語拼音
Lu Zhiqiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1980/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大檢察官

周景祥

漢語拼音
Zhou Jingxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

孫礦玲

漢語拼音
Sun Kuangling
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

馮振東

漢語拼音
Feng Zhendong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.經濟學博士 2.2015年獲全國優秀縣委書記 3.2019年5月因涉嫌違法違紀遭查,後遭雙開;2020年6月一審開庭

王曉江

漢語拼音
Wang Xiaojiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

張紅文

漢語拼音
Zhang Hongwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1975 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1996/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄒展業

漢語拼音
Zou Zhanye
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面