Subscribe to RSS - 興國

您在這裡

興國

陳勇

漢語拼音
Chen Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1952 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1977/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
開國少將陳仿仁(1955)之子。

黃文明

漢語拼音
Huang Wenming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1909 / 12
死亡
1995 / 9
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1930/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"曾用名黃智濬 "

陳奇涵

漢語拼音
Chen Jihan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1897 / 8
死亡
1981 / 6
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1925
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1925/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

邱會作

漢語拼音
Qiu Huizuo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1914
死亡
2002 / 7
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1928
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1932/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

彭崑生

漢語拼音
Peng Kunsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1941 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王太華

漢語拼音
Wang Taihua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
客家族群

頁面