Subscribe to RSS - 三台

您在這裡

三台

李世明

漢語拼音
Li Shiming
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1948 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1968/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1968/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉忠興

漢語拼音
Liu Zhongxing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉家琛

漢語拼音
Liu Jiachen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1937 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1961/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

梁光烈

漢語拼音
Liang Guanglie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1958/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1959/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註