Subscribe to RSS - 四川

您在這裡

四川

鍾華

漢語拼音
Zhong Hua 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊興平

漢語拼音
Yang Xingping 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1984/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1994/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1994/3加入致公黨

周克勤

漢語拼音
Zhou Keqin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1974/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曾省權

漢語拼音
Zeng Shengquan 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王江平

漢語拼音
Wang Jiangping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊國中

漢語拼音
Yang Guozhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曾一春

漢語拼音
Zeng Yichun 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張軍

漢語拼音
Zhang Jun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

傅凌

漢語拼音
Fu Ling
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1959 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1978/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王雙全

漢語拼音
Wang Shuangquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面