Subscribe to RSS - 四川

您在這裡

四川

李升泉

漢語拼音
Li Shengquan 
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

何俊明

漢語拼音
He Junming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

邱勇

漢語拼音
Qiu Yong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1964 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1994/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁野

漢語拼音
Yuan Ye
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級審計師

黄蓉生

漢語拼音
Huang Rongsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
俄國
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1974
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975
共青團
特殊關係 備註

趙德武

漢語拼音
Zhao Dewu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986
共青團
特殊關係 備註

歐可平

漢語拼音
Ou Keping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1969/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

鄒放鳴

漢語拼音
Zou Fangming 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981
共青團
特殊關係 備註

汪勁松

漢語拼音
Wang Jinsong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1964
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1990
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳達雲

漢語拼音
Chen Dayun 
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
西歐
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

頁面