Subscribe to RSS - 四川

您在這裡

四川

周宗

漢語拼音
Zhou Zong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1917 / 9
死亡
2016 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

賈若瑜

漢語拼音
Jia ruo yu
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1915 / 6
死亡
2016 / 8
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1931
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

賴文毅

漢語拼音
Lai Wenyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王寧

漢語拼音
Wang Ning
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王銘暉

漢語拼音
Wang Minghui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1977/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

肖方舉

漢語拼音
Xiao Fangju
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡綿弟

漢語拼音
Hu Mian Di
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1917 / 6
死亡
2015 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1933/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉江

漢語拼音
Liu Jiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

唐運張

漢語拼音
Tang Yunzhang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1935 / 11
死亡
2016 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作
1960/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1981/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

謝直

漢語拼音
Xie Zhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1917 / 3
死亡
2016 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面