Subscribe to RSS - 四川

您在這裡

四川

鍾華

漢語拼音
Zhong Hua 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊興平

漢語拼音
Yang Xingping 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1984/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1994/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1993/3加入致公黨

周克勤

漢語拼音
Zhou Keqin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1974/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曾省權

漢語拼音
Zeng Shengquan 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王江平

漢語拼音
Wang Jiangping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曾一春

漢語拼音
Zeng Yichun 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張軍

漢語拼音
Zhang Jun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

傅凌

漢語拼音
Fu Ling
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1959 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1978/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王雙全

漢語拼音
Wang Shuangquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1964
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

余永洪

漢語拼音
Yu Yonghong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面