Subscribe to RSS - 四川

您在這裡

四川

唐華俊

漢語拼音
Tang Huajun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1960 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄧修明

漢語拼音
Deng Xiuming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高翔

漢語拼音
Gao Xiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

汪海江

漢語拼音
Wang Haijiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

龔會才

漢語拼音
Gong Huicai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉昌林

漢語拼音
Liu Changlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1962 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊泉明

漢語拼音
Yang Quanming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

羅長坤

漢語拼音
Luo Zhangkun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

何平

漢語拼音
He Ping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉光斌

漢語拼音
Liu Guangbin
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面