Subscribe to RSS - 四川

您在這裡

四川

劉家義

漢語拼音
Liu Jiayi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1974
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.高級審計師。

王力平

漢語拼音
Wang Liping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
講師

李光文

漢語拼音
Li Guangwen
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1941 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1956/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

謝世杰

漢語拼音
Xie Shijie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1934 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1951/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉紹先

漢語拼音
Liu Shaoxian
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
彝族

張作哈

漢語拼音
Zhang Zuoha
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
種族:彝族

劉曉峰

漢語拼音
Liu Xiaofeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1947 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1970/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1995/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
農工黨成員。高級工程師。

陳文光

漢語拼音
Chen Wenguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

歐澤高

漢語拼音
Ou Zegao
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
四川師範學院數學系畢業

甘宇平

漢語拼音
Gan Yuping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1939 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1960/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面