Subscribe to RSS - 四川

您在這裡

四川

鍾聲琴

漢語拼音
Zhong Shengqin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1961
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2006/9退役

鄭科揚

漢語拼音
Zheng Keyang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1931 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭必堅

漢語拼音
Zheng Bijian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1932 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1954/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

聶力

漢語拼音
Nie Li
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1930 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
元帥聶榮臻女兒;生於上海

楊興富

漢語拼音
Yang Xingfu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1937 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1959/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張研農

漢語拼音
Zhang Yannong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1968/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張美遠

漢語拼音
Zhang Meiyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1937 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1955/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1958/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

何其宗

漢語拼音
He Qizong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1961/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張梅穎

漢語拼音
Zhang Meiying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1962/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民盟

胡永柱

漢語拼音
Hu Yongzhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1962/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1964/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面