Subscribe to RSS - 四川

您在這裡

四川

楊興富

漢語拼音
Yang Xingfu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1937 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1959/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張研農

漢語拼音
Zhang Yannong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1968/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張美遠

漢語拼音
Zhang Meiyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1937 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1955/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1958/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

何其宗

漢語拼音
He Qizong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1961/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張梅穎

漢語拼音
Zhang Meiying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1962/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民盟

胡永柱

漢語拼音
Hu Yongzhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1962/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1964/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮元蔚

漢語拼音
Feng Yuanwei
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1930 / 8
死亡
2019 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1950
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
彝族

盧登華

漢語拼音
Lu Denghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1941 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1962
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張志剛

漢語拼音
Zhang Zhigang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李錦斌

漢語拼音
Li Jinbin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1958 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
在職研究生學歷,法學博士

頁面