Subscribe to RSS - 四川

您在這裡

四川

吳正德

漢語拼音
Wu Zhengde
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
美國
出生
1945 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1967/10
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1994/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:民盟 1993年受聘為美國紐約科學院院士

陳光志

漢語拼音
Chen Guangzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

晏永和

漢語拼音
Yan Yonghe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1969/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
專業頭銜:講師

楊岭多吉

漢語拼音
Yangling Doje
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1931 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/10
共青團
特殊關係 備註

楊鐘

漢語拼音
Yang Zhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1932 / 1
死亡
2012 / 6
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1950/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952/10
共青團
特殊關係 備註

趙正修

漢語拼音
Zhao Zhengxiu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋善禮

漢語拼音
Song Shanli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王宇坤

漢語拼音
Wang Yukun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1969/3
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"專業頭銜:中醫師 政黨:民革"

張東升

漢語拼音
Zhang Dongsheng
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳文華

漢語拼音
Chen Wenhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1974/10
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1987/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"政黨:民建 其他專業頭銜:副教授"

頁面