Subscribe to RSS - 四川

您在這裡

四川

陳艷華

漢語拼音
Chen Yanhua
性別
年齡
種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1955
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮明光

漢語拼音
Feng Mingguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1984/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1997年2月加入民革

王植時

漢語拼音
Wang Zhishi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
無黨派人士

曾玉康

漢語拼音
Zeng Yukang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1968/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
專業頭銜:教授級進階政工師、進階經濟師

陳永川

漢語拼音
Chen Yongchuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1987/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三學社成員

陳萬志

漢語拼音
Chen Wanzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1968/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
中國民主同盟(民盟)盟員

温思美

漢語拼音
Wen Cimei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
北美洲
出生
1958 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1988/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曾清華

漢語拼音
Zeng Qinghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳次昌

漢語拼音
Chen Cichang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1948 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1969/10
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:無

陳杰

漢語拼音
Chen Jie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1970/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1995/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"專業頭銜:醫師 政黨:致公黨"

頁面