Subscribe to RSS - 四川

您在這裡

四川

江海

漢語拼音
Jiang Hai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/8
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

克克

漢語拼音
Ke Ke
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1998/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

劉會英

漢語拼音
Liu Huiying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1975 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張彤

漢語拼音
Zhang Tong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1973 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

何雷

漢語拼音
He Lei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
俄國
出生
1957
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1970
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

廖國勛

漢語拼音
Liao guoxun
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

杜萬華

漢語拼音
Du Wanhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/4
共青團
特殊關係 備註

晏志勇

漢語拼音
Yan Zhiyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

廖濤

漢語拼音
Liao Tao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
特殊關係 備註

曾萬明

漢語拼音
Zeng Wanming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面