Subscribe to RSS - 四川

您在這裡

四川

歐可平

漢語拼音
Ou Keping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1969/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄒放鳴

漢語拼音
Zou Fangming 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981
共青團
特殊關係 備註

汪勁松

漢語拼音
Wang Jinsong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1990
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳達雲

漢語拼音
Chen Dayun 
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
西歐
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

官慶

漢語拼音
Guan Qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 8
死亡
2020 / 3
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1985
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬敏

漢語拼音
Ma Min
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
美國
出生
1955 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

張育軍

漢語拼音
Zhang Yujun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

龍飛

漢語拼音
Long Fei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1992/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991
共青團
特殊關係 備註

饒南湖

漢語拼音
Rao Nanhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

廖傳錦

漢語拼音
Liao Chuanjin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1977 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2005/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面