Subscribe to RSS - 四川

您在這裡

四川

張育軍

漢語拼音
Zhang Yujun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

龍飛

漢語拼音
Long Fei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1992/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991
共青團
特殊關係 備註

饒南湖

漢語拼音
Rao Nanhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

廖傳錦

漢語拼音
Liao Chuanjin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1977 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2005/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

施崇剛

漢語拼音
Shi Chonggang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1997/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

盧波

漢語拼音
Lu Bo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張果

漢語拼音
Zhang Guo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
西歐
出生
1971 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

羅振華

漢語拼音
Luo Zhenhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張征

漢語拼音
Zhang Zheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2000/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2000/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張榮

漢語拼音
Zhang Rong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面