Subscribe to RSS - 四川

您在這裡

四川

蔣剛

漢語拼音
Jiang Gang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年6月,獲得全國優秀縣委書記稱號。

任厚明

漢語拼音
Ren Houming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

周新

漢語拼音
Zhou Xin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

何康林

漢語拼音
He Kanglin
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

李明舟

漢語拼音
Li Mingzhou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

劉先偉

漢語拼音
Liu Xianwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1966 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

陳通

漢語拼音
Chen Tong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1995/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李剛

漢語拼音
Li Gang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/09
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭向東

漢語拼音
Zheng Xiangdong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李忠

漢語拼音
Li Zhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/06
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/03
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面