Subscribe to RSS - 徐匯

您在這裡

徐匯

吳敏霞

漢語拼音
Wu MinXia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1985 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王志雄

漢語拼音
Wang Zhixiong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1957 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1975/4
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1988/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民建成員。高級經濟師、高級會計師、高級統計師。