Subscribe to RSS - 廣州

您在這裡

廣州

梁家

漢語拼音
Liang Jia
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1920 / 7
死亡
2014 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/8
出生地
政黨 入黨時間
1938/7
共青團
特殊關係 備註

簡文豪

漢語拼音
Jian Wenhao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐少華

漢語拼音
Xu Shaohua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

羅富和

漢語拼音
Luo Fuhe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1949 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1968/11
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民進成員

梁秀珍

漢語拼音
Liang Xiuzhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

梁棟材

漢語拼音
Liang Dongcai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1932 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1955/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬萬祺

漢語拼音
Ma Wanqi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1919 / 10
死亡
2014 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註