Subscribe to RSS - 泉州

您在這裡

泉州

盧文端

漢語拼音
Lu Wenduan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1948 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

洪捷序

漢語拼音
Hong Jiexu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/2
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1988
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1988年加入九三學社