Subscribe to RSS - 英山

您在這裡

英山

鄭鴻

漢語拼音
Zheng Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1945 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
持有上市公司獨立董事任職資格證書

王一新

漢語拼音
Wang Yixin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註