Subscribe to RSS - 潛山

您在這裡

潛山

李和平

漢語拼音
li he ping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/5
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2010/12加入民進

彭佳學

漢語拼音
Peng Jiaxue
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨 入黨時間
1987/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

關節福

漢語拼音
Guan JieFu
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註