Subscribe to RSS - 廣西

您在這裡

廣西

梁成業

漢語拼音
Liang Chengye
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1924 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1947/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

覃彥瑞

漢語拼音
Tan Yanrui
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1950
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李天佑

漢語拼音
Li Tianyou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1914 / 1
死亡
1970 / 9
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1929/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1929/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
漢族客家人

陳武

漢語拼音
Chen Wu
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
西歐
出生
1954 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1972/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.1990年9月至1991年12月在聯邦德國進修宏觀經濟管理

莫文驊

漢語拼音
Mo Wenhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1910 / 7
死亡
2000 / 5
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1930/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

金寶生

漢語拼音
Jin Baosheng
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1927 / 10
死亡
2000 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1950/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
瑤族

陳漫遠

漢語拼音
Chen Manyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1911 / 10
死亡
1986 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1927/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"又名陳萬源 "

鍾夫翔

漢語拼音
Zhong Fuxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1911 / 5
死亡
1992 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1930/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1930/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊道喜

漢語拼音
Yang Daoxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1954 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1978/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

溫卡華

漢語拼音
Wen Kahua
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面