Subscribe to RSS - 廣西

您在這裡

廣西

蘇道儼

漢語拼音
Su dao yan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1972/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
研究員、註冊會計師

榮仕星

漢語拼音
Rong Shixing
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
北美洲
出生
1956 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

梁勝利

漢語拼音
Liang Shengli
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1974/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

彭釗

漢語拼音
Peng Zhao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1969/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
"農工党成員 中學高級教師 "

黃日波

漢語拼音
Huang Ribo
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1958 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1982/11
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
無黨派

黃格勝

漢語拼音
Huang Gesheng
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1970/5
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
"致公黨成員 國畫家"

梁春祿

漢語拼音
Liang Chunlu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1977/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔣培蘭

漢語拼音
Jiang Peilan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1970/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級政工師

李達球

漢語拼音
Li Daqiu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1974/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
李達球涉嫌受賄一案,經最高人民檢察院指定,由吉林省人民檢察院偵查終結後移送吉林省延邊朝鮮族自治州人民檢察院審查起訴。已被雙開。

蔣濟雄

漢語拼音
Jiang Jixiong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1972/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/2
共青團
特殊關係 備註

頁面