Subscribe to RSS - 廣西

您在這裡

廣西

甘幼玶

漢語拼音
Gan Youping
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
大學本科
留學經驗
訪問學者
留學國家
北美洲
出生
1939 / 7
死亡
2015 / 9
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1962/9
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張聲震

漢語拼音
Zhang Shengzhen 
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1924 / 2
死亡
2015 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1941/3
共青團
特殊關係 備註

蘇志武

漢語拼音
Su Zhiwu 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1973
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992
共青團
特殊關係 備註

李長進

漢語拼音
Li Zhangjin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙以良

漢語拼音
Zhao Yiliang
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
2010/7 晉陞空軍中將

黃世芳

漢語拼音
Huang ShiFang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1977 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1999/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

劉玄啟

漢語拼音
Liu Xuanqi
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1975 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

羅日新

漢語拼音
Luo Rixin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1992/11
共青團
正副處級
特殊關係 備註

李澤

漢語拼音
Li Ze
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

全桂壽

漢語拼音
Quan Guishou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面