Subscribe to RSS - 廣西

您在這裡

廣西

彭曉春

漢語拼音
Peng Xiaochun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊靜華

漢語拼音
Yang Jinghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1984/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民進成員。 2.講師。

盧獻匾

漢語拼音
Lu XianBian
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃俊華

漢語拼音
Huang JunHua
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

莫恭明

漢語拼音
Mo Gongming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳東

漢語拼音
Chen Dong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳剛

漢語拼音
Chen Gang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

肖鶯子

漢語拼音
Xiao YingZi
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬飈

漢語拼音
Ma Biao
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1972/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙明堅

漢語拼音
Zhao Mingjian
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1928 / 9
死亡
2016 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1946/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1946/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面