Subscribe to RSS - 淄博

您在這裡

淄博

王耀亭

漢語拼音
Wang Yaoting
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1921 / 5
死亡
2019 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939/02
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王淑森

漢語拼音
Wang Shusen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1937 / 12
死亡
2018 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1957/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1962/03
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張宏森

漢語拼音
Zhang Hongsen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

安衛平

漢語拼音
An WeiPing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/12入伍
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註