Subscribe to RSS - 上饒

您在這裡

上饒

陳國楨

漢語拼音
Chen Gozhen
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄧聲明

漢語拼音
Deng Shengming
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註