Subscribe to RSS - 紅安

您在這裡

紅安

張志勇

漢語拼音
Zhang ZhiYong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1916
死亡
2017 / 5
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1931
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1934
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

秦衛江

漢語拼音
Qin Weijiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1972
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

江建曾

漢語拼音
Jiang Jianzeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原陝西省軍區副政委江波少將之子